Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść
0 Produkt - 0,00 zł 0
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Razem (brutto) 0,00 zł

.

.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy pod adresem slodkaniespodzianka.pl jest prowadzony przez firmę 

F.H.U. GWOPAR 

Modrzany 26, 32-130 Koszyce NIP 6783038133

2. Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, odbioru zamówionych Towarów, uiszczania przez Zamawiającego ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiebiorów

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego (ceny, opisy etc.) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, poz. 93 ze zm.).

6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Zamawiającego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Sklepie Internetowym.

8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny slodkaniespodzianka.pl

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym zdjęcia, opisy, znaki towarowe, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

10. Zabrania się podmiotom zewnętrznym pobierania zdjęć ze strony Sklepu Internetowego www.slodkaniespodzianka.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

11. Wykorzystywanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

12. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu  wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

13. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt Sprzedaży.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Sklep Internetowy - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.slodkaniespodzianka.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, za pośrednictwem której Zamawiający składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie; w Sklepie Internetowym prezentowane są Towary Sprzedawcy wraz z cenami.

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy.

Sprzedawca -  SŁODKA NIESPODZIANKA 

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa Towar od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy.

Towary - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto Internetowe - baza zawierająca dane Zamawiającego służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym. 

Punkt Sprzedaży – miejsce zawierania umów sprzedaży, położone przy Al. Pokoju 67 M1 Kraków 31-578

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego,

b) dostępu do sieci Internet, posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej,

c) włączona obsługa plików cookies,

d) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze, Linux, Mac OS, Android,

e) aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niekompatybilność Sklepu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet,

b) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem Internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w jego funkcjonowaniu. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

IV. INFORMACJE O TOWARACH

1. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w zakładce „Dostawa” na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Przy realizacji Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Zamawiającego kart rabatowych, nie są udzielane.

4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane akcje promocyjne na wybrane Towary. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do publicznej wiadomości na stronach internetowych Sklepu Internetowego

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamawiający może wybrać jeden z następujących sposobów składania Zamówienia:

a) poprzez założenie Konta Internetowego,

b) poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym bez konieczności zakładania Konta Internetowego.

3. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu, jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

4. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane i wykonywane w Punkcie Sprzedaży.

5. Zamawiający może zlecić Sprzedawcy wydanie Towaru wskazanemu przez Zamawiajacego w formularzu zamówienia podmiotowi/przewoźnikowi/firmie kurierskiej, który będzie działał w imieniu Zamawiającego.

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego Zamówienia na Towar obejmujący alkohol jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Zamawiający bierze odpowiedzialność za odbiór zamówionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Zamawiającego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Zamawiającego Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Zamawiającego/podmiotu odbierającego towar 

7. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z wydaniem Towaru Zamawiającemu (jeżeli Zamawiający składając Zamówienie zaznaczył opcję wydania Towaru wskazanemu przez niego w formularzu zamówienia podmiotowi/przewoźnikowi/firmie kurierskiej), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w zakładce „Dostawa” na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

8. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji wydania Towaru wskazanemu przez niego w formularzu zamówienia podmiotowi/przewoźnikowi/firmie kurierskiej, wydanie Towaru Zamawiającemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru temu podmiotowi/przewoźnikowi/firmie kurierskiej, wskazanemu/-j przez Zamawiającego, przy czym zaznaczając w treści Zamówienia tą opcję Zamawiający oświadcza, że upoważnia ten podmiot/przewoźnika/firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu.

9. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności,  oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Zamawiającemu wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi/przewoźnikowi/firmie kurierskiej, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Konta Internetowego lub wypełnić formularz zamówienia,

b) wybrać towar

c) wpisać: (i) dane odbiorcy Zamówienia, (ii) adres, na który podmiot/przewoźnik/firma kurierska, wskazany/-a przez Zamawiającego dokona dostawy Towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu;

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane wskazane 

e) wybrać sposób wydania Towaru;

f) wybrać sposób płatności,

g) kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. W momencie akceptacji zamówienia w Sklepie Internetowym, Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:

a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze Towaru,

b) on-line 

c) on-line - przelew on-line w systemie przelewy24

d) przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy.13. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Zamówieniu, wysłane zostanie przez Sprzedawcę potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego e-maila o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

14. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

15. W sytuacji, gdy Zamawiający wybierze alternatywny Towar zaproponowany przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę e-maila o przyjęciu zmienionego Zamówienia do realizacji.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień. Zamawiający zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Zamawiającego Zamówienia.

VI. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA INTERNETOWEGO

1.  Założenie Konta w Sklepie Internetowym możliwe jest jedynie po akceptacji Regulaminu.

2.  Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem/Zamawiającym w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3.  Użytkownik/Zamawiający może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Sklepie Internetowym.

4.  Użytkownik/Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

5.  Umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik/Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez użycie opcji „usuń konto” znajdującej się w panelu użytkownika.

6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika/Zamawiającego postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika/Zamawiającego w trakcie rejestracji Konta.

7.  Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika/Zamawiającego w Sklepie Internetowym.

VII. WARUNKI REKLAMACJI

1. Zamawiający ma możliwość zapoznania się z Towarem przed jego odbiorem.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Zamawiający jest obowiązany poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacje należy kierować na adres mailowy podany w zakładce kontakt 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Zamawiającego reklamacji w przeciągu 14 dni.

6. Reklamacja uszkodzonego towaru jest uwzględniona tylko i wyłącznie po ukazaniu protokołu reklamacyjnego od kuriera. Bez okazania takiego dokumentu nie będzie możliwy zwrot gotówki. 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WZAJEMNE ROZLICZENIA 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy – Kodeks cywilny może w terminie 14 dni od odbioru Towaru, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór udostępniono w Sklepie Internetowym. Do oświadczenia Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar ceny oraz zwrot kosztu dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar, zgodnie z ust. 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia Towaru Sprzedający potrąci z kwoty zwracanej Zamawiającemu odpowiednią kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a wartością rzeczy zwróconej.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.  Postanowienia części IX Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Użytkowników/Zamawiających nie będących konsumentami.

2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Zamawiającego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.  W wypadku Zamawiających nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

4.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Zamawiającego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.  W wypadku Użytkowników/Zamawiających nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi/Zamawiającemu nie będącemu konsumentem stosownego oświadczenia.

6.  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika/Zamawiającego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Zamawiajacego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Zamawiającego nie będącego konsumentem.

7.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Zamawiającym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1.  Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przy czym skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę:

1)  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1063);

2)  Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

3)  Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.     Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników/Zamawiających i operatorem Sklepu Internetowego jest Słodka Niespodzianka 

2.  Zamawiający zakładając Konto Internetowe lub wypełniając formularz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 101 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jedynie w celu zawarcia oraz rozwiązania z Użytkownikiem/Zamawiającym umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, oraz zawarcia umowy sprzedaży, obsługi procesu reklamacyjnego, a także procedury odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. Użytkownik/Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zależności od udzielenia przez Użytkownika/Zamawiającego zgody. Zgoda ta jest udzielana przez  Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Informacje te mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub sms-em na numer telefonu Użytkownika/Zamawiającego. Użytkownik/Zamawiający może w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę.

4. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik/Zamawiający ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

5. Sprzedawca udostępni dane osobowe Użytkownika/Zamawiającego jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki „cookies”. „Cookies” to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających ze Sklepu Internetowego, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Dane uzyskane z plików „cookies” są anonimowe.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego spowodowanych serwisem, pracami konserwacyjnymi, czy też pracami mającymi na celu poprawę jego funkcjonalności.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Zamawiającego w zakresie Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu oraz zawartych, realizowanych lub wykonanych umów sprzedaży. Sprzedawca poinformuje Użytkowników/Zamawiających o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości zawierającej link do zmodyfikowanego Regulaminu. Użytkownik/Zamawiający powinien powiadomić Sprzedawcę o braku akceptacji przez niego zmiany Regulaminu poprzez kliknięcie w stosowny odnośnik zawarty w przesłanej wiadomości. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wnioskiem o usunięcie Konta Internetowego.

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość sądu będzie określana według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.